Política de privacitat


Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Estanc nou 2016 SL ESB55253520–les seves dades identificatives, l’informen, i l'Usuari consent que:

Totes les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris a través dels formularis de recollida de dades de la Web www.estancnou.com i www.candellonder.com seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual n’és responsable Estanc nou 2016 SL. Els camps de les seves dades personals sol·licitades en els esmentats formularis senyalats amb asterisc són obligatoris i, per tant, si l'Usuari no facilita aquestes dades, Estanc nou 2016 SL podrà denegar a la seva sola discreció la prestació dels seus serveis.

Estanc nou 2016 SL tracta les dades personals facilitades de forma confidencial i amb la finalitat de: (i) participar dels serveis de la web Estanc nou 2016 SL, www.estancnou.com i www.candellonder.com, permetre gestionar, tramitar i administrar electrònicament la relació contractual de l'Usuari amb el Estanc nou 2016 SL; (ii) realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis del mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres articles i serveis, (iv) promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les societats del Estanc nou 2016 SL al final relacionades, així com de les de tercers col·laboradors que operin en l’àmbit de l’esport, l’oci, la salut, el benestar, la nutrició i demés activitats relacionades (transportistes, entitats financeres, etc.), i (v) autoritzar l’enviament per correu ordinari o per comunicació electrònica (correu electrònic i SMS, aquest últim és un missatge curt de text al seu telèfon mòbil) d’informació relativa a qualsevol aspecte anterior.

Fent clic al botó “Enviar” o “Continuar” del corresponent anterior formulari, l'Usuari autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades a les finalitats abans relacionades i a favor de qualsevol de les entitats abans citades. Així mateix, mantenint les marques allà a on correspon i fent clic al botó "Enviar" del corresponent formulari, l'Usuari autoritza de forma expressa que les seves dades puguin ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, o qualsevol altre mitjà. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius.

Estanc nou 2016 SL cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per les finalitats abans citades. En qualsevol cas, l'Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu ordinari a l’adreça de Estanc nou 2016 SL al Ctra. d’Estanyol, s/n, o per correu electrònic a info@estancnou.com, o bé a través de la www.estancnou.com, indicant expressament el concret dret que vol exercitar.
PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l'establert en l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades li informem dels següents extrems:

- Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat d'Assessoria Integral JAF & MCF.

- La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedits a tercers, excepte les cessions legalment permeses.

- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequats, pertinents i no excessius.

- La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.

- Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establert en la Llei 15/1999 davant Assessoria Integral JAF & MCF com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: ja@asesoriaenlared.com, mc@asesoriaenlared.com, Assessoria Integral JAF & MCF C/ Carretera N 37 18412 Bubion. 958 76 34 72 – 958 76 32 12
CONFIDENCIALITAT

La informació que pugui contenir aquest missatge, així com el seu(s) arxiu(s) adjunt(s) és totalment confidencial i va dirigida única i exclusivament al seu destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o la persona responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça a dalt esmentada. Gràcies.

Virus: S'han pres les mesures pertinents per assegurar que aquest missatge i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus. No obstant això, recomanem encaridament que el receptor del mateix procedeixi igualment a utilitzar els mitjans necessaris per assegurar-se de la inexistència de virus i/o codi maliciós algun.
PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:

- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Asesoría Integral JAF & MCF.

- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.

- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.

- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.

- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Asesoría Integral JAF & MCF como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: ja@asesoriaenlared.com, mc@asesoriaenlared.com, Asesoría Integral JAF & MCF C/ Carretera N 37 18412 Bubion. 958 76 34 72 – 958 76 32 12
CONFIDENCIALIDAD

La información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la persona responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le recordamos que está prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

Virus: Se han tomado las medidas pertinentes para asegurar que este mensaje y sus ficheros adjuntos estén libres de virus. No obstante, recomendamos encarecidamente que el receptor del mismo proceda igualmente a utilizar los medios necesarios para asegurarse de la inexistencia de virus y/o código malicioso alguno.